پیغام printers ink pad is at the end of its service life یعنی چه ؟

نمایش یک نتیجه